หลักการเลือกตำแหน่งของหลอดเลือดดำที่จะแทงเข็มให้สารน้ำ
                พยาบาลผู้เตรียมให้สารน้ำจะต้องพิจารณาเลือกตำแหน่งของหลอดเลือดดำที่จะแทงเข็มให้สารน้ำ   โดยมีหลีกการดังต่อไปนี้

  1. เลือกหลอดเลือดดำของแขนข้างที่ผู้ป่วยไม่ถนัดก่อน   เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้แขนข้างที่ถนัดทำกิจวัตรต่างๆไดด้วยตนเอง
  2. ให้เริ่มต้นแทงเข็มที่ให้สารน้ำที่หลอดเลือดดำส่วนปลายของแขนก่อน   เพื่อให้หลอดเลือดดำส่วนที่ถัดเข้ามาสามารถใช้งานได้อีก
  3. หลีกเลี่ยงการแทงเข็มให้สารน้ำที่หลอดเลือดดำของแขนข้างที่ผ่าตัดโดยเฉพาะบริเวณรักแร้ของแขนข้างนั้น
  4. ถ้าจำเป็นต้องผูกยึดแขนและขา   ให้หลีกเลี่ยงการแทงเข็มให้สารน้ำ
  5. หลีกเลี่ยงการแทงเข็มบริเวณข้อพับต่างๆ   เพราะจะทำให้หลอดเลือดแตกทะลุง่าย   หรือถ้าจำเป็นต้องแทงบริเวณข้อพับให้ใช้ไม้ดามป้องกันการงอพับ

ตำแหน่งของหลอดเลือดดำที่จะแทงเข็มให้สารน้ำ (Venipuncture  Site)
                ตำแหน่งของหลอดเลือดดำที่จะแทงเข็มให้สารน้ำ    ได้แก่   หลอดเลือดดำเส้นใหญ่ๆ   ส่วนปลายของมือและเท้า   และที่หนังศีรษะ ( scalp) ในผู้ป่วยเด็กเล็ก

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้สารน้ำ

•  ขวดสารน้ำ

•  ชุดให้สารน้ำ ( IV Administration set)

•  เข็มที่ใช้แทงเข้าหลอดเลือดดำส่วนปลาย ( Peripheral insertion devices)

•  อุปกรณ์อื่นๆ เช่น เสาแขวนขวดให้สารน้ำ ยางรัดแขน ( tourniguet) แผ่นโปร่งใสปิดตำแหน่งที่แทงเข็ม ( transparent dressing) หรือก๊อซปลอดเชื้อ ไม้รองแขน พลาสเตอร์ สำลีปลอดเชื้อ แอลกอฮอร์ 70 % ถุงมือสะอาด อุปกรณ์เสริมกรณีจำเป็น ได้แก่ ที่ต่อ 3 ทาง และสายต่อขยาย ( extention tube)

 

การคำนวณอัตราหยดของสารน้ำ

พยาบาลที่ดูแลต้องคำนวณตามชนิดของชุดให้สารน้ำเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารน้ำตามแผนการรักษาดังนี้

คำสั่งการรักษาสำหรับการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ จะกำหนดชนิดของสารน้ำ ปริมาณของสารน้ำที่จะให้ และระยะเวลาที่ต้องการให้ เช่น 5% Dextrose in water IV 1000 ml drip ใน 8 ชั่วโมง

ขั้นตอนแรก ให้คำนวณสารน้ำที่จะให้ใน 1 ชั่วโมง

= ปริมาตรของสารน้ำที่จะให้ / จำนวนเวลาที่จะให้ในหนึ่งชั่วโมง

= ปริมาตรของสารน้ำที่จะให้ใน 1 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่สอง เป็นการคำนวณอัตราหยดใน 1 นาที

= ปริมาตรสารน้ำที่ต้องการให้เป็น ml ใน 1 ชัวโมง คูณด้วย จำนวนหยด/ ml ของชุดให้สารน้ำหารด้วยเวลาเป็นนาที

 

 

ย้อนกลับ ถัดไป