การฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Injection)
จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฉีดยาตามแผนการรักษาอย่างถูกต้อง
 
วัสดุอุปกรณ์
• ยาฉีดตามแผนการรักษา , น้ำกลั่น
• Syringe 2.5 cc หรือ Syringe Insulin
• เข็ม NO.18 , 24 / 25 / 26 / 27
• สำลีชุบ Alcohol 70 %
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ
Heparin lock เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ใส่คาหลอดเลือดดำไว้สำหรับให้ยาทางหลอดเลือดดำเป็นระยะ ๆ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเข็มใส่คาไว้ในหลอดเลือดดำ อีกส่วนเป็นรูปทรงกระบอกปลายข้างหนึ่งต่อกับเข็ม อีกปลายเป็นจุกยางปิดไว้เพื่อใช้สำหรับแทงเข็มเพื่อฉีดยา (medication port)
ในชุด heparin lock จะใส่ heparin soulution 10 – 100 unit/cc. หรือ physiological saline solution (PSS) เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 
วิธีการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำโดยผ่านชุด heparin lock มีดัง
• เตรียมยาที่จะฉีด ( ผสมยา : น้ำกลั่น อัตราส่วน 1 : 10)
• หาตำแหน่งที่ฉีด ควรเลือกบริเวณผิวหนังบางมีขนน้อย และผิวอ่อนเพื่อช่วยให้มองเห็นปฏิกิริยาที่ร่างกายมีต่อสารที่ฉีดเข้า
ไปได้ง่าย และชัดเจน เช่น บริเวณท้องแขน หน้าอกส่วนบน และบริเวณใต้กระดูกสะบัก แต่ที่นิยมมากคือ ท้องแขน
• การเตรียมผิวหนังบริเวณที่ฉีดยา ใช้สำลีแอลกอฮอล์ 70% เช็ดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดกว้างประมาณ 3 นิ้ว
• ตำแหน่งฉีดยาเข้าผิวหนังเนื้อเยื้อใต้ผิวหนังที่ใช้ฉีดยาได้มีดังนี้
• ต้นแขนด้านนอก
• ต้นแขนด้านหลัง
• ต้นขาด้านหน้า
• หน้าท้องรอบๆ สะดือ
• ด้านหลังของลำตัวใต้กระดูกสะบัก
 
วิธีฉีด
ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณตำแหน่งที่แทงเข็มด้วยสำลีชุบ Alcohol 70 % ใช้มือข้างหนึ่งยกผิวหนังขึ้นอีกมือถือ Syringe ให้ปลายเข็มหงายขึ้นแทง เข็มเร็วๆ ทำมุมกับผิวหนัง 90 องศา แทงเข็มลึก ? นิ้ว หรือ แทงเข็มทำมุม 45 องศาลึก 5/8 นิ้ว
• สังเกตอาการผู้ป่วยหลังฉีดยา ถ้ามีอาการผิดปกติรายงานแพทย์และลงบันทึกในใบบันทึกทางการพยาบาล
• บันทึก ชื่อยา จำนวน วิธี ตำแหน่ง และเวลา พร้อมลงชื่อผู้ฉีดให้ชัดเจนในใบบันทึกการให้ยา
 
เมนูหลัก
วัตถุประสงค์ของการฉีดยา
ความรู้พื้นฐานในการฉีดยา
กระบอกฉีดยา/ เข็มฉีดยา
การจัดเตรียมยา
การฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำ
การฉีดยาเข้าชั้นผิวหนัง
การฉีดยาเข้าชั้นใต้ผิวหนัง
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
อันตรายจากการฉีดยา
ผู้จัดทำ