คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำความดีเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา

หน้าหลัก / วัตถุประสงค์ / ประเภทของยา / การเรียกชื่อยา / อันตรายจากการใช้ยา / กระบวนการทางการพยาบาล

    การบริหารยา
       กระบวนการพยาบาล
      ( Nursing  process )


       1. การประเมินภาวะสุขภาพ
       ( health assessment )
          1.1 ข้อมูลบอกเล่า  ( subjective  data )
              -  ส่วนบุคคล / ประวัติเจ็บป่วย / ประวัติใช้คอม / การปฏิบัติตน
          1.2  ข้อมูลปรนัย  ( objective  data )
              -  ตรวจร่างกาย / ผลห้องปฏิบัติการ

       2. วินิจฉัยทางการพยาบาล
      ( nursing diagnosis)
          เช่น  ได้ยาขับปัสสาวะเสี่ยงต่อการขาดน้ำ  จากปัสสาวะบ่อยครั้งจากผลของยา

       3. การวางแผนการพยาบาล
      ( Nursing plan )
         ขอบเขตตามกฎหมายของพยาบาลในการบริหารยา  พยาบาลวิชาชีพสามารถให้แก่ผู้ป่วย
              เมื่อแพทย์เขียนแผนการรักษาเป็นลายลักษณ์อักษร

         STUDENT  NURSES
         จะให้ยาผู้ป่วยได้เมื่อ  มีอาจารย์พยาบาล  หรือ พยาบาลประจำการ  อยู่ดูแลเสมอ
         1. มีความรู้และทักษะในการบริหารยา
         2. มีความรู้เรื่องยา
         3. ให้การพยาบาลแบบองค์รวม

          ตัวอย่างสัญลักษณ์และคำย่อที่ใช้บ่อย  / ความหมาย

         1.  dulcolax sig. 1   tab  . Supp  .rectum   Stat. 

  Supp.  = ยาเหน็บ
  Stat.   =  ทันที
    
           2.   Paracetamol ( 500 mg. )    sig  . 2     tab. O     prn.  for pain
   Sig.  = ให้ตามคำสั่งนี้
   tab. O  =  ยาเม็ดชนิดแบน ให้ทางปาก
   prn.  =  เมื่อจำเป็น

      4. การปฏิบัติการพยาบาล  ( Intervention )

          4.1 การตรวจสอบคำสั่งการให้ยา

                                             ใบคำสั่งการรักษา

                  


                                                  
                                                   

 

                                   พยาบาล  RN คัดลอกลงในใบ  MAR
                               ( Medication  administration record )
                               4.2  เตรียมอุปกรณ์ : รถจัดยา / ใบ MAR / ยา / แก้วยาน้ำ , เม็ด /อื่นๆ

               4.3  ปฏิบัติการพยาบาลให้ยาถูกต้อง ยึดหลักการบริหารยา  six  rights  ดังนี้

                    R 1.right  medication
                    R 2.right  dose
                    R 3.right  time
                    R 4.right  route / method
                    R 5.client
                    R 6.right  documentation

          Intervention 6 rights  มีดังนี้

          วิธีที่ 1 เตรียมยาและให้ยาโดยมีพยาบาล 2 คน

          วิธีที่ 2 กรณีมีพยาบาลขึ้นปฏิบัติงาน 1 คน หรือ 2 คน
                 แต่มีงานรีบด่วนต้องให้การพยาบาล ให้เตรียมยาและให้ยา
                 โดยพยาบาล 1 คนได้

          


                               กลับไปข้างบน