ลักษณะการเย็บแผล

ลักษณะการเย็บแผล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. เย็บแผลโดยใช้ไหมผูกเป็นปมแยกเป็นอัน ๆ (interupted)
ได้แก่ การเย็บธรรมดา (plaininterupted)
โดยใช้เข็มตักเนื้อใต้ผิวหนังที่จะเย็บเพียงครั้งเดียว
และผูกไหมเป็นปมไว้ด้านข้าง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มาก
หรือการเย็บแบบสองชั้น(mattressinterupted)
โดยใช้เข็มตักเนื้อใต้ผิวหนังลึกจากขอบแผลข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง
แล้วย้อนกลับมาตักขอบแผลตื้น ๆ
ให้โผล่ใกล้ตำแหน่งที่ตักครั้งแรกจึงผูกปมวิธีนี้จะไม่มีเส้นไหมเย็บข้ามขอบแผล


2. เย็บแผลโดยใช้ไหมต่อเนื่อง (continuous interupted)
โดยผูกปมเฉพาะเข็มแรกและเข็มสุดท้ายมี 3 วิธีคือ
2.1 การเย็บต่อเนื่องด้วยวิธีธรรมดา (plain continuous)
2.2 การเย็บต่อเนื่องชนิดสองชั้น (mattress continuous)
2.3 การเย็บต่อเนื่องชนิดพันทบ (blanket continuous)

หน้าหลัก

ชนิดของการทำแผล

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแผล

การปฏิบัติการทำแผลโดย
ใช้กระบวนการพยาบาล


การตัดไหม

การทำแผลในอุดมคติ (ideal dressing)
และ การให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
ในการดูแลแผล


ผู้จัดทำ...CLICK !