ความสำคัญของหมู่เลือดในการให้เลือด

 

 

Home

ความสำคัญของการให้เลือด

ส่วนประกอบของเลือดและประโยชน์ทางคลินิค

ความสำคัญของหมู่เลือดในการให้เลือด

ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด

ความรู้เกี่ยวกับการให้เลือด

หมู่เลือดมีความสำคัญ เนื่องจากการให้เลือดที่เข้ากันไม่ได้ระหว่างผู้ให้และผู้รับจะก่อให้เกิดปฏิกริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดีย์ ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกและอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ หมู่เลือดที่มีความสำคัญคือระบบ ABO และระบบ Rh

 

 

 

หมู่เลือด ABO

ในระบบ ABO จำแนกหมู่เลือดออกเป็น 4 หมู่ คือ หมู่เลือด A, B, AB และ O ปกติบนผิวเม็ดเลือดแดงจะมีแอนติเจน ซึ่งเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายผู้อื่นจะกระตุ้นให้ร่างกายของผู้นั้นสร้างแอนติบอดีย์ขึ้นมา ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อแอนติเจนสารแอนติเจนของหมู่เลือดเป็นโปรตีน มีชนิด A และ B สำหรับแอนติบอดีย์ของหมู่เลือดจะอยู่ในพลาสม่าและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยไม่มีการกระตุ้นมาก่อน

 

แอนติเจนและแอนติบอดีย์ในเม็ดเลือดและพลาสม่าในหมู่เลือดต่าง ๆ มีดังนี้

หมู่เลือด แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดง แอนติบอดีย์ในพลาสม่า

O - Anti A, Anti B

A A Anti B

B B Anit A

AB A, B -

ดังนั้นในการให้เลือดจึงต้องมีการเลือกหมู่เลือดที่เข้ากันได้ ดังนี้

หมู่เลือด หมู่เลือดผู้ให้ (Donor) หมู่เลือดของผู้ให้ (Donor)

ผู้รับ (Recipient) ที่ให้กันไม่ได้ ที่ให้กันได้

O A, B, AB O

A B, AB A, O

B A, AB B, O

AB - A, B, AB

 

หมู่เลือดระบบ Rh

หมู่เลือดระบบ Rh นี้ เป็นหมู่เลือดที่มีความสำคัญทางคลินิครองจากระบบเลือด ABO

เป็นหมู่เลือดที่สามารถถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้ ในระบบ Rh มี ยีนส์ของหมู่เลือดถึง 3 คู่ ยีนส์ตัว

D เป็นตัวที่สำคัญที่สุด ถ้ามียีนส์ D เรียกว่า Rh บวก ถ้าไม่มียีนส์ D เรียกว่า Rh ลบ

ถ้าเลือดที่มี Rh บวกเข้าไปในร่างกายของผู้ที่มี Rh ลบ ในครั้งแรกจะมีการสร้างแอนติบอดีย์ต่อ Rh บวกอีก จะเกิดปฏิกริยาการสลายตัวของเม็ดเลือดแดง ระบบ Rh นี้มีความสำคัญในระยะตั้งครรภ์ หากมารดาและทารกในครรภ์มีหมู่เลือด Rh ไม่เข้ากัน ทารกจะเป็นโรคเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงถูกทำลาย ในประเทศไทยมีปัญหาการไม่เข้ากันของหมู่เลือด Rh มีน้อย ทั้งนี้เพราะคนไทยมีเลือด Rh ลบ เพียง 0.1-0.3% เท่านั้น

 

 

Powered by นางสาวสุดารัตน์ เพชรินทร์ u4809212@student.mahidol.ac.th