ส่วนประกอบของเลือดและประโยชน์ทางคลินิค

 

 

Home

ความสำคัญของการให้เลือด

ส่วนประกอบของเลือดและประโยชน์ทางคลินิค

ความสำคัญของหมู่เลือดในการให้เลือด

ภาวะแทรกซ้อนจากการให้เลือด

ความรู้เกี่ยวกับการให้เลือด

 

การทดแทนส่วนประกอบของเลือดนั้นจะเลือกทดแทนส่วนประกอบของเลือดที่ผู้ป่วยขาดส่วนประกอบของเลือด

และประโยชน์ของส่วนประกอบของเลือดทางคลินิคมีดังนี้

 

ส่วนประกอบของเลือด

ประโยชน์ทางคลินิค

1. เลือดครบ (whole Blood) คือเลือดที่ได้มาจาก

ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการทั้งเม็ดเลือดแดง

ผู้ให้เลือด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ

และพลาสม่าในเวลาเดียวกัน เช่น ผู้ป่วยเสีย

เลย เพียงแต่ใส่ยากันเลือดแข็งตัว เช่น ACD (Acid

เลือด

Citrate Dextrose) หรือ CPD (Citrate Phosphate

 

Dextrose) เพื่อให้เก็บรักษาได้ เลือดครบมี

 

Hematocrit ประมาณ 30-40%

 

 

 

2. ส่วนเม็ดเลือดแดง (Packed Red Cell) หมายถึง

ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยต้องการเพิ่มตัวนำออกซิเจน

ส่วนประกอบซึ่งมีเม็ดเลือดแดงอยู่ประมาณร้อยละ

ไปสู่เนื้อเยื่อ ซึ่งจะรอให้ร่างกายสร้างเองไม่ทัน

70 และมีพลาสม่าประมาณร้อยละ 30

หรือร่างกายสร้างเองไม่ได้

 

 

 

 

 

 

ส่วนประกอบของเลือด

ประโยชน์ทางคลินิค

3. ส่วนเม็ดเลือดที่มีเม็ดเลือดขาวเหลืออยู่น้อย

ให้ใช้ทดแทนแก่ผู้ป่วยที่มีประวัติไข้ขึ้น หนาว

(Leukocyte Poor Blood) จะมีส่วนประกอบ คือ

สั่น ทุกครั้งที่ให้เลือด (Non-Hemolytic Febrile

เม็ดเลือดแดงที่มี Hematocrit ประมาณ 70% มี

Transfusion Reaction)

เกร็ดเลือดเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 10 และ

 

เม็ดเลือดขาวมีอยู่ไม่เกินร้อยละ 30 ของ จำนวน

 

เลือดทั้งหมด

 

 

 

4. ส่วนเกร็ดเลือดเข้มข้น (Platelet Concentrate) เป็น

ใช้ให้ทดแทนแก่ผู้ป่วยที่มีเลือดออกเนื่องจาก

ส่วนประกอบของเลือดที่มีเกร็ดเลือดอยู่มาก

เกร็ดเลือดต่ำ หรือรายที่มีความผิดปกติของ

 

หน้าที่ของเกร็ดเลือด

 

 

5. ส่วนเม็ดเลือดเข้มข้น (Leukocyte Concentrate)

ใช้ให้ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ ซึ่งไม่สามารถ

ประกอบด้วย Buffy Coat ซึ่งมีทั้ง Granulocyte

ควบคุมได้โดยการให้ยาปฏิชีวนะ

เกร็ดเลือดเม็ดเลือดแดงพลาสม่าประมาณ 200-500

 

ลบ . ซม หนึ่งหน่วยควรมี Granulocyte ประมาณ

 

5-40 x 10 9

 

 

 

6. Plasma Preparation ได้แก่ส่วนประกอบของเลือดที่

Fresh Frozen Plasma ให้ในผู้ป่วยที่ต้องการ

เป็นพลาสม่ามีอยู่ 2 จำพวกคือ Fresh Frozen

ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เช่น ในผู้ป่วยโรค

Plasma และ Frozen Donor Plasma

Hemophilia ที่ยังไม่ทราบชนิดและให้เพื่อ

 

ควบคุมภาวะเลือดออก ส่วน Frozen donor

 

Plasma ใช้เพื่อเพิ่มปริมาณของเลือดที่ขาดหาย

 

ไป

 

 

7. Cryoprecipitate เป็นส่วนประกอบของเลือดที่หนึ่ง

ใช้ให้ผู้ป่วย Hemophilia A ที่ขาด Factor VIII

ถุงจะมี Factor VIII 80-120 หน่วย Fibrinogen 250-

300 mg นอกจากนั้นยังมี Factor XIII อยู่ด้วย

 

 

 

 

Powered by นางสาวสุดารัตน์ เพชรินทร์ u4809212@student.mahidol.ac.th