วัตถุประสงค์

 การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Intravenous infusion) ีวัตถุประสงค์ดังนี้

                         •  เพื่อให้น้ำและเกลือแร่ทดแทนส่วนที่สูญเสียออกจากร่างกาย เช่นอาเจียน ท้องเดิน                                  

                          •  เพื่อให้น้ำและเกลือแร่ สารอาหาร วิตามิน และเป็นแหล่งพลังงานแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถให้ทางปากได้

                            หรือได้ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เช่นก่อนและหลังผ่าตัด                                           

                         •  เพื่อรักษาสมดุลของกรด ด่าง ภายในร่างกาย เช่นผู้ป่วยโรคไต โรคหัวใจที่มีความแปรปรวนของกรด ด่าง

                         •  เพื่อให้ยาเข้าทางหลอดเลือดดำ

                         •  รักษาภาวะสมดุลของน้ำและสารน้ำในร่างกาย

                         •  รักษาภาวะสมดุลและปริมาตรของเลือดและส่วนประกอบของเลือด

การฉีดยาหรือสารน้ำทางหลอดเลือดดำ (Intravenous injection)

                           หมายถึงการฉีดยาหรือของเหลวเข้าหลอดเลือดดำโดยตรง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                         •  เพื่อให้ยาหรือสารโมเลกุลใหญ่ที่ไม่สามารถดูดซึมทางระบบทางเดินอาหาร      

                         •  เพื่อป้องกันการระคายเคืองของยาบางชนิด ซึ่งทำให้เกิดการทำลายหรือความเจ็บปวด

                            เมื่อฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางผิวหนัง

                         •  เพื่อให้ยานั้นออกฤทธิ์ทันที

                         •  เมื่อต้องการควบคุมปริมาณยาที่ร่างกายได้รับอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

                         •  เพื่อให้ยาแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานทางปากได้

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

จัดทำโดย นางสาวสุชัญญา วงศ์แหวน ID4809211 NSNS/B u4809211@student.mahidol.ac.th