การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

( Asepsis and Infection control )


หน้าหลัก

วงจรของการติดเชื้อ ( Chain of Infection )

       การติดเชื้อ เป็นสภาวะของโรคที่เป็นผลจากการสัมผัสหรือได้รับเชื่อโรคเข้าสู่ร่างกาย ทำให้มีสภาพพยาธิสภาพเกิดขึ้น การติดเชื้อจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีวงจรของการติดเชื้อ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำให้เกิดการติดเชื้อ

วงจรการติดเชื้อ

จับของปลอดเชื้อ

TransferForceps

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ         ภาพขนาดของ forceps

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำให้เกิดการติดเชื้อ ดังนี้

•  เชื้อโรค ( Infection agent )

•  แหล่งแพร่เชื้อโรค ( Reservoir or Source )

•  ทางออกของเชื้อจากแหล่งแพร่เชื้อโรค ( Portal of exit )

•  วิถีทางที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ( Portal of entry )

•  วิธีการแพร่กระจายเชื้อโรค ( Mode of transmission )

•  คนที่ไวต่อการรับชื้อโรค ( Susceptible Host )

                   
ที่ใส่ Forceps
วิธีการจับ Forceps
                                   

แผนภาพ

                                                                                                        แผนภาพ

                                        วงจรการติดเชื้อ

 

         คนที่ไวต่อการรับชื้อ      โรคเชื้อโรค   ทางออกของเชื้อจากแหล่งแพร่เชื้อโรค

         วิธีแพร่กระจายเชื้อโรค    แหล่งแพร่เชื้อโรค     ทางเชื้อโรคสู่ร่างกาย    

                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                          

                                                  

                                                                                

     

 

 

 


   ภาพขนาดของforceps