การป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ

( Asepsis and Infection control )


หน้าหลัก

  ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่านเข้าสู่เวปเกี่ยวกับการพยาบาลค่ะ!!หัวใจสำคัญของการปฏบัติงานบนโรงพยาบาล คือความสะอาด   และการปลอดเชื้อระหว่างการปฏิบัติงาน   ซึ่งพยาบาลทุกคนควรรู้ถึงความสำคัญและวิธีการในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้ออย่างถูกวิธี   ซึ่งเนื้อหาในเวปนี้เหมาะกับผู้ที่สนใจเรื่อง เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อและการหยิบจับของปลอดเชื้อโดยในเนื้อหาจะอธิบายเกี่ยวกับวงจรของการติดเชื้อ และแผนภาพการหยิบจับของปลอดเชื้อ เป็นต้นค่ะ

ขอขอบคุณอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ทุกท่านและวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาและการทำwebsite
ขอบคุณข้อมูลจาก  : หนังสือทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล  Basic Skills in nursing

จัดทำโดย : น.ส.ยูริ   พินิจการณ์กุล    ns 409143 (กลุ่มที่2)

E-mail :  u4809143@student.mahidol.ac.th

วงจรการติดเชื้อ

จับของปลอดเชื้อ

TransferForceps

ด้านล่าง

Forceps
เครื่อมือทางการพยาบาล
Forceps ขนาดต่างๆ

      สวัสดีค่ะ!!รงพยาบาลเป็นสถานที่ให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยหลายประเภทหนึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยอื่น ญาติผู้ป่วย รวมทั้งบุคลากรของโรงพยาบาล ไดแก่ แพทย์ พยาบาล นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆจนถึงคนงานทำความสะอาดและเก็บขยะ เป็นต้น บุคคลเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่โรคติดต่อทางเลือดและสารคัดหลั่ง มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง จำนวนผู้ติดเชื้อ เอชไอวี ( HIV-Human Immunodeficiency Virus ) หรือเอดส์ และโรติดต่อทางเลือดอื่นๆ ส่งผลให้บุคลากรทางด้านสุขภาพ โดยเฉพาะพยาบาลมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ จากการปฏิบัติงานให้การดูแลและให้บริการแก่ผู้ป่วยได้ตลอดเวลา ดังนั้น ในฐานะ ที่เป็นบุคลากรทางด้านสุขภาพ จึงควรตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และรู้จักวิธีการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ ลดภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

ด้านบน