สัญญาณชีพ (Vital Signs)

      สัญญาณชีพ (V/S) หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต สัญญาณชีพเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงสภาวะสุขภาพของบุคคลการวัดสัญญาณชีพใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพสามารถบ่งบอกถึง
การเปลี่ยนแปลงในการทำหน้าที่ของร่างกายได้

 

ข้อบ่งชี้ในการวัดสัญญาณชีพ

1.    เมื่อแรกรับผู้ป่วยไว้ใน รพ .

2.    วัดตามระเบียบแบบแผนที่ปฏิบัติของ รพ .หรือตามแผนการ  รักษาของแพทย์

3.    ก่อนและหลังการผ่าตัด

4.    ก่อนและหลังการตรวจวินิจฉัยโรคที่ต้องใส่เครื่องมือตรวจเข้าไปภายในร่างกาย

5.    ก่อนและหลังให้ยาบางชนิดที่มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular) การหายใจ        และการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

6.    เมื่อสภาวะทั่วไปของร่างกายผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลง
       เช่น ความรู้สึกตัวลดลงหรือความรุนแรงของอาการปวดเพิ่มขึ้น